Loading...

Online vyhlásenie o ochrane osobných údajov 2016/679 (GDPR)

Osobné údaje
Podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú osobné údaje definované ako: "Akékoľvek informácie týkajúce sa týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (§ 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu".

Ako používame vaše informácie
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám povie, TOOLKAS s.r.o., zhromažďuje a použije vaše osobné údaje.

Prečo musí spoločnosť TOOLKAS s.r.o. zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?
Aby sme vám mohli poskytnúť náš produkt, musíme zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb na fakturačné a korešpondenčné účely. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavujú narušenie vášho súkromia. Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť vás bude kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem.

Bude spoločnosť zdieľať moje osobné údaje s iným prevádzkovateľom?
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné tieto bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Ako bude spoločnosť používať moje osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?
TOOLKAS s.r.o. bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, napríklad informácie potrebné na daň z príjmov a účely auditu. Ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť tiež upravené špecifickými požiadavkami odvetvia podnikania a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať okrem stanovených lehôt tiež v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Za akých okolností ma bude TOOLKAS s.r.o. kontaktovať?
Naším cieľom nie je narúšať súkromie dotknutých osôb a v tejto súvislosti sa zaväzujeme, že nebudeme klásť irelevantné, alebo zbytočné otázky. Okrem toho, informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Môžem žiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o mne spoločnosť spracúva?
Ak spoločnosť spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie: − Účel spracovania, ako aj právny základ spracovania. − Ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch. − Kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných. − Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené. − Ak má spoločnosť v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako to zabezpečuje. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálny štandard ochrany osobných údajov. V iných prípadoch spoločnosť zabezpečí zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich osobných údajov. − Ako dlho budú údaje uložené. − Podrobnosti o právach dotknutých osôb na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu. − Informácie o práve dotknutých osôb odobrať súhlas kedykoľvek. − Ako podať sťažnosť orgánu dohľadu. − Či poskytovanie osobných údajov je zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy, ako aj to, či sú dotknuté osoby povinné poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia takýchto údajov. − Zdroj osobných údajov, ak neboli zhromaždené priamo od dotknutých osôb. − Akékoľvek podrobnosti a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie, a všetky zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania.

Aké formy identifikačného dokladu (ID) budem potrebovať na preukázanie svojej totožnosti vo vzťahu k požadovaným informáciám?
TOOLKAS s.r.o. akceptuje nasledujúce formy ID, ak sa požadujú informácie o vašich osobných údajoch: cestovný pas, občiansky preukaz, rodný list.

KONTAKT

TOOLKAS s.r.o.
Slnečná 145/52
059 01 Spišská Belá
info@toolkas.com
 
IČO: 51 018 527
DIČ: 212 057 0661
 
všetky políčka sú povinné